ជាទឹកចិត្តតិចតួចពីក្រុមជំនុំភូមិឌួងដែលបានផ្តល់អំណោយដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅភូមិឌួង​ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។​ ជាពិសេសសូមអរគុណដល់លោក Elder. Kwon Dea Yeol និង​ លោកគ្រូគង្វាល Oan Ik Chang ដែលបានផ្តល់អំណោយនេះផងដែរ។​
This is little heart that Phum Duong Church give gifts to the people that live in Phum Duong, Sangkat/Khan Prek Phnov, Phnom Penh. Special thank to Elder.Kwon Dea Yeol and Pastor Oan Ik Chang that support the gifts to Phum Duong Church.