នៅថ្ងៃ 30.01.2023 បេសកជន Jim និង Debbi Hammond និង John និង Helen Ellison Ellenberger ។ Jim គឺជាចៅប្រុសរបស់ Hammonds ហើយ Helen គឺជាកូនស្រីអាយុ 90 ឆ្នាំរបស់ បេសកជន David Ellison ។ In 30.01.2023 Jim and Debbi Hammond and John and Helen Ellison Ellenberger . Jim is the grandson of the Hammonds and Helen is the 90 year old daughter of the David Ellison’s.

វិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជា សូមអរគុណដល់លោកគ្រូគង្វាលទាំង ៦ រូប ដែលបានទស្សនៈកិច្ច និងចែកចាយនៅទីបន្ទល់ ប្រវត្តិក្រុមជំនុំនីមួយៗ របស់លោកគ្រូ សូមព្រះប្រទានពរ នឹងគង់នូវរាល់ផែនការតទៅមុខទៀត របស់លោកគ្រូនិងក្រុមគ្រួសារ។អាម៉ែន Institute for Cambodia Church History Cambodia would like to thank all six pastors for visiting, And share testimonies about the history of each church. May God bless you and your family with all your future plans. Amen.

នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ICCHI សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ នូវបេសកជនកូរ៉េ ដែលបានទស្សនានៅវិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជា On March 9, 2023, ICCHI givethank to the Lord for the Korean Mission visit at Institute for Cambodian Church History