[ថ្ងៃទី18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023] អរគុណលោកគ្រូៗមកពីFLC Cambodia ដែលបានមកទស្សនាប្រវិត្តសាស្រ្តក្រុមជំនុំកម្ពុជា និងប្រវត្តិពិភពលោក។សូមព្រះគង់នៅជាមួយបេសកកម្មលោកគ្រូៗ។ [On Monday 18 in 2023] Thank pastor and teachers from FLC that came to visited Cambodia church history and world history. God bless your mission.

នៅថ្ងៃទី12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 វិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធី ថ្វាយអាគារឧបសម្ព័ន្ធអុីកឈីដល់ព្រះអម្ចាស់។ នាងខ្ញុំតំណាងអោយវិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងភ្ញៀវកិត្តិយស ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីថ្វាយអាគារឧបសម្ព័ន្ធអុីកឈី ដល់ព្រះអម្ចាស់។ សូមព្រះប្រទានពរ On December 12, 2023, the Institute of Church History of Cambodia organized a dedication ceremony of ICCHI ANNEX BUILDING to the Lord. On behalf of the Institute for Cambodian Church History, I would like to thank all the teachers and guests who attended the dedication of ICCHI ANNEX BUILDING to the Lord. God bless

ថ្ងៃពុធ ទី22 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 កុមារា កុមារី ដែលមកពីក្រុមជំនុំកំពង់ចាម បានមកទស្សនាប្រវត្តិសាស្រ្តក្រុមជំនុំកម្ពុជា។ សូមព្រះប្រទានពរ On Wednesday 22 November 2023 The children s from Kampong Cham church came to visit Cambodia church history. God bless you

ថ្ងៃសុក្រ ទី27 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 វិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជា បានរៀបចំវិធីបើកវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិក្រុមជំនុំ ដែលមានការចូលរួមពី សាស្រ្តចារ្យ និស្សិត និងភ្ញៀវផងដែរ។ On Friday 27 October 2023 . Institute for Cambodia Church History Opening Ceremony for the beginning of the Research Course on Cambodia Church History. With participants, professors, students and guests.