នៅថ្ងៃទី ២៤​ ខែ ឧសាភា ឆ្នាំ​ ២០២៣ វិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជំនុំកម្ពុជា បានបើកិច្ចប្រជុំលើកទី ២ ជាមួយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការ ។ និងបានចូលរួចថ្វាយបង្គំជាមួយសមាជិកក្រុមជំនុំ ភូមិឌួងផងដែរ។ On May 24, 2023,Institute for Cambodia Church History Opened the second meeting with committee members. And entered to worshiped with Phum Duong church.

ជាសេចក្ដីអំណរ នៃព្រះអម្ចាស់ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមជុំនំអញ្ជើញមកពី New Creation Church ចូលរួមទស្សនានូវ វិទ្យាស្ថានប្រវត្តិក្រុមជុំនំកម្ពុជា ។ យើងខ្ញុំសូម អរព្រះគុណ និងសូមឱ្យទ្រង់បាន ការពារការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅ ប្រទេសកូរ៉េវិញដោយសុខសាន្ដ សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។ អាម៉ែន In joy of the Lord, on May 11, 2023, The churches from New Creation Church visited Institute for Cambodia Church History. We thank you and wish you a safe journey back to Korea. Thank you and may God bless you. Amen

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ពិធីសម្ពោធអាគារឧបសម្ព័ន្ធអ៊ីកឈី យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ក្រុមប្រឹក្សា គណៈកម្មាធិការ ចាស់ទុំ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី សូមឱ្យព្រះបានការពារ និងប្រទានព្រះពរ។ សូមអរពព្រះគុណ 18.April.2023 Opening Ceremony Of ICCHI Annex Building. We would like to thank the council, committee, elders, teachers, and all the distinguished guests who attended the event. May God protect and bless us. Thank you