អរគុណបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ដែលចំណាយពេលមកស្វែងយល់ពីប្រវិត្តក្រុមជំនុំខ្មែរ។ Thank guests for coming to understand the history of the Khmer church. 🙏🙏 18.08.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *