របាយការណ៍សាងសងអគារឧបសម្ព័នអ៊ីកឈីប្រចាំខែកញ្ញា។ 캄보디아교회사연구원(이치) 별관 건축 현황