សូមអរគុណនិស្សិតCPTIដែលបានចូលរួមទស្សនាប្រវិត្តសាស្រ្តក្រុមជំនុំកម្ពុជានៅនាពេលម្សិលមិញ។ Thank you to CPTI students that they came to visit church history yesterday. #22/06/2022